Wykaz urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, w zakresie infrastruktury cieplnej oraz infrastruktury gazowej:

 

 

Grupa 2.  Infrastruktura cieplna:

 1. Kotły parowe, wodne oraz zespoły kotłów na paliwo stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej  50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW.
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW.
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW.
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg.
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.
 10. Armatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9. 

Grupa 3.  Infrastruktura gazowa:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczanie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie.
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych.
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe).
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW.
 9. Turbiny gazowe.
 10. Armatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9. 

Powyższy wykaz opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych:

[1]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. nr  89, poz. 828);

[2] Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r.
o sprostowaniu błędów  (Dz.U. z 2003r.  nr 129 poz. 1184);

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2005r. nr 141 poz. 1189).

 
 

Dodatkowe informacje